måndag 29 september 2008

Te och EU - revisited

I ett försök att öka medvetandet kring EUs importbestämmelser för te (se inlägg i maj) mailade jag flera svenska EU-parlamentariker. Jag fick två trevliga svar; ett från Carl Schlyter (mp), och ett från Jens Holm (v). Jag publicerar dem här med deras godkännande.

Carl Schlyter:

Jag är själv passionerad te-drickare och har uppenbarligen illegaltsmugglat in te i okunskap om reglerna, tog bara för givet att det var samma gräns som för kaffe....

Du har redan nått det första steget att påverka genom att jag nu kommer ställa en fråga till kommissionen om varför te behandlas så hårt, med bakgrund av min kamp för sänkta kvoter på alkohol inom EU där reglerna är allftör generösa istället.

Ditt nästa steg kan vara att skriva ett liknande brev till EU-kommissionen. Det tredje är att be regeringen driva frågan inom EU.

Jens Holm:

Tack för ditt mail, och jag förstår din frustration då jag själv är stor te-drickare.

EU är en tullunion vilket innebär att frågor om tullar och regler kring privatimport bestäms på EU-nivå. Dock är detta inget EU-parlamentet kan säga till om, utan det är medlemsländernas regeringar som bestämmer, efter att kommissionen kommit med förslag om nya/ändrade regler. Kommissionen är ett tjänstemannaorgan som har stor makt inom unionen, men som inte är så lätt att påverka utifrån. Det är ett av EUs demokratiproblem...

Jag skulle emellertid rekommendera dig att ta kontakt med kommissionens kontor i Sverige och höra om det finns någon diskussion om förändrade regler kring införsel av te till EU. Du kan även kontakta kommerskollegium som är regeringens myndighet för handelspolitik, och höra om dem har arbetat något specifikt med den här frågan.

Lycka till, och håll oss gärna underrättade om du når framsteg.

Carl Schlyter skickade mycket riktigt en fråga till EU-kommissionen för att höra varför te särbehandlas, och var sedan vänlig nog att vidarebefodra det informativa svaret till mig. Rödmarkeringarna är mina egna.

Svar från kommissionen

I gemenskapens gällande bestämmelser görs det skillnad mellan de omständigheter under vilka varor införs till gemenskapens territorium, samt mellan tull, mervärdesskatt och punktskatt. Vid flytt från tredjeland befrias personlig egendom på vissa villkor från tull och mervärdesskatt. Särskilt gäller att varorna ska ha använts på den tidigare ordinarie bostadsorten och vara avsedda att användas på den nya ordinarie bostadsorten. Befrielsen gäller inte varor som är avsedda att användas vid utövandet av affärsverksamhet eller yrkesverksamhet. Befrielsen gäller heller inte vissa särskilda varor, såsom tobak eller tobaksprodukter och alkoholprodukter. Te däremot har ingen sådan särskild status och omfattas därför av befrielsen på samma villkor som andra produkter. Punktskatt på te omfattas av andra regler. Te hör inte till de produkter på vilka en harmoniserad punktskatt tillämpas. Gemenskapslagstiftningen hindrar dock inte medlemsstaterna från att uppbära punktskatt på te och föreskriver heller inte några särskilda mängdgränser på detta område i samband med flytt från tredjeland. Medlemsstater som uppbär punktskatt på te får därför i princip tillämpa sina nationella regler.

När det gäller resande från tredjeländer är situationen en annan. Här är principen att varor som ingår i det personliga bagaget befrias från mervärdesskatt, punktskatt och tull upp till ett visst penningbelopp som tillämpas på de sammanräknade varorna i det personliga bagaget (för närvarande 175 euro). Vissa varor omfattas däremot i stället av kvantitativa begränsningar . Detta gäller först och främst alkohol- och tobaksprodukter. I fråga om mervärdesskatt och punktskatt tillämpas däremot kvantitativa begränsningar även på parfym, kaffe och te. För te är den kvantitativa begränsningen 100 g. Utvidgningen av bestämmelserna till att gälla de tre sistnämnda kategorierna, ett beslut som antogs 1969, var en följd av att en betydande andel av medlemsstaterna vid den tiden uppbar punktskatt på dessa varor. Idag återspeglar systemet dock inte längre det verkliga beskattningsmönstret för punktskattepliktiga varor i en stor majoritet av medlemsstaterna. Därför föreslog kommissionen den 22 februari 2006 att de kvantitativa begränsningar som tillämpas på dessa tre produktkategorier ska avskaffas [1]. Rådet antog förslaget den 20 december 2007 [2]. Som en följd av detta kommer te att behandlas som vilken annan produkt som helst och sålunda att omfattas enbart av det högsta värde som tillämpas på de sammanräknade varorna i det personliga bagaget (värdet har höjts till 300 euro och, när det gäller flyg- och sjöresenärer, till 430 euro). Det nya systemet kommer dock att träda i kraft först den 1 december 2008.

[1] Förslag till rådets direktiv om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer, KOM (2006) 76 slutlig.
[2] Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer, EUT L 346, 29.12.2007.

Glädjande nog verkar det alltså som att någon redan insåg orimligheten i de rådande importbestämmelserna för te, och gjorde något åt saken. Från och med december kan vi alla ta in te för upp till 3000 kr utan att behöva smuggla.

1 kommentar:

Tekoppen sa...

Härligt! Bra att du "låg i"!